valbuk

Projekt

 

 

Zakaj je ta projekt potreben?

V Švici, kot tudi v večini držav EU, podatki o dostopu do vseživljenjskega učenja in o trendih brezposelnosti dokazujejo, da lahko pomanjkanje kvalifikacije vodi do izključenosti. Nizko kvalificirani delavci imajo, v primerjavi z najbolj kvalificiranimi, petkrat manjše možnosti za sodelovanje v procesu vseživljenjskega učenja. Stopnja nezaposlenosti nizko kvalificiranih delavcev je več kot dvakrat višja od povprečne. Kljub dobrim namenom in priložnostim, ki jih ponuja novi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju (2004), katerega cilj je povečati prepustnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju in pri pridobivanju kvalifikacij, v Švici več kot 10% delavcev še vedno nima začetne kvalifikacije. Zdi se, da bi ta delež težko zmanjšali.

 Migrantom (tako tistim iz 1. generacije, kot njihovim potomcem iz 2. generacije, ki velikokrat predčasno izstopijo iz švicarskega šolskega sistema) v večji meri kot sicer grozi izključenost. K temu prispevajo različni faktorji, kot je nizka stopnja priznavanja predhodno doseženih učnih izidov in kvalifikacij, ki so jih pridobili v svojih matičnih državah in na delovnem mestu v Švici, težave pri iskanju pripravništva in pri pridobivanju začetne kvalifikacije v Švici in, ne nazadnje, zapletenost in neprilagodljivost kvalifikacijskih poti, ki odraslim omogočajo pridobitev začetne poklicne kvalifikacije ali priznavanje predhodnih učnih izidov, ki so jih dosegli v formalnem ali neformalnem okolju.

Več kot 50% nekvalificiranih delavcev v Švici je tujcev. Samo 20% teh, tako kot tudi v Nemčiji, Avstriji ali Franciji, jih ima dostop do vseživljenjskega učenja. Priznavanje učnih izidov lahko za veliko ljudi, ki jim grozi izključenost, pomeni veliko prednost: je sredstvo za pridobitev kvalifikacije ter povečuje samozavest, participacijo v vseživljenjskem učenju in možnosti za pridobitev zaposlitve. Zato jim zagotavlja socialno vključenost in večjo konkurenčnost. Vendar pridobitev kvalifikacije za te ljudi še vedno predstavlja težavo.

Švicarski regulativni okvir, ki temelji, tako kot nemški in avstrijski, na celostnem pogledu na kvalifikacije, tistim ljudem, ki jim grozi izključenost, otežuje pridobitev kvalifikacije. O tem pričajo raziskave in resnica o tem, kako v svetu dela delavci dejansko razvijejo kompetence in jih uporabljajo. Delovne izkušnje ponavadi vodijo do delnih kvalifikacij, ki bi jih bilo potrebno upoštevati in priznati. Z uporabo načel ECVET in modela VQTS lahko učinkovito prispevamo k rešitvi teh in zgoraj naštetih težav.

 

    

 

Cilji

Cilj projekta je implementirati in uporabiti načela ECVET, da bi delavcem migrantom, ki nimajo kvalifikacij in imajo težave pri doseganju priznavanja svojih kompetenc in spretnosti za namene vseživljenjskega učenja in dostopa do trga dela, olajšali dostop do vseživljenjskega učenja in kvalifikacij. Predmet projekta je specifičen in simbolno pomemben sektor, ki obsega poklicne profile, ki so kakorkoli povezani s področjem storitev čiščenja (samo v Švici pokriva veliko število različnih kvalifikacij, kot so “Employé en intendance AFP”, "Gestionnaire en Intendence CFC”, "Agent de propreté CFC", itd.), v katerih dejansko dela veliko nekvalificiranih migrantov (predvsem žensk).

S projektom želimo olajšati prenovo kvalifikacijskih postopkov v vseh državah, z izmenjavo in prenosom dobrih praks: to je med Francijo in srednjeevropskimi državami, predvsem Švico, kjer so bolj odprti in fleksibilnejši postopki, ki omogočajo priznavanje predhodno pridobljenega znanja, trenutno v fazi implementacije. Projekt bo naslavljal strateške cilje, ki jih določa razpis. Operativni cilji projekta so:

• z uporabo matrike VQTS primerjati obstoječe kvalifikacije v sektorju čiščenja in jih reformulirati z uporabo učnih izidov

• oblikovati zaključen, na modulih temelječ sistem kvalifikacij, vključno s postopki za preverjanje, prenos, priznavanje in akumuliranje učnih izidov, doseženih v formalnem, neformalnem in priložnostnem okviru, v skladu s poklicnimi predpisi in smernicami za priznavanje znanja v Švici in v državah partnericah

• določiti primerne, fleksibilne možnosti za dodatno učenje, ki ga posameznik potrebuje za pridobitev popolne kvalifikacije, pri čemer je potrebno upoštevati možnosti izkustvenega učenja in učenja na delovnem mestu

• oblikovati operativno partnerstvo, v katerega bodo vključeni deležniki in ključni akterji iz zgoraj navedenih sektorjev, da bi preizkusili in umestili enote učnih izidov in postopke preverjanja v okvir kvalifikacijskih poti za odrasle (pri čemer je potrebno upoštevati tako priznavanje predhodno pridobljenega znanja, kot tradicionalne poti do kvalifikacij); ta cilj bi bil lahko zelo pomemben pri pripravi predlogov za švicarske organe odločanja (implementacija načel iz novega zveznega zakona o stalnem poklicnem izpopolnjevanju)

 

 

 

 
eacea chstiftung ecap fbb 3s iriv
holland studiometa unia sveb masoin cpz